گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

PROMEGAKARYOCYTE


Size of the cell: 30 - 70 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue; with pink spots, cytoplasm sometimes contains big vacuoles Granularity: begins to appear fine, pink granulation Nucleus' shape: irregular, lobulated Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Early promegakaryocyte with tri-lobulated nucleus is indicated by the arrow. Cytoplasm containing small vacuoles is still basophilic, however at the upper pole of the cell it is more pink. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. proerythroblast 2. promyelocyte 3. polychromatic normoblast 4. neutrophil metamyelocyte 5. lymphocyte 6. neutrophil myelocyte
tjpzoom picture title

leiomyosarcomas


Sarcomas, including leiomyosarcomas, often have very large bizarre giant cells along with the spindle cells. A couple of mitotic figures appear at the left and lower left.
tjpzoom picture title

Dientamoeba fragilis 100x


Dientamoeba fragilis
tjpzoom picture title

CMV


Immunoperoxidase staining may reveal CMV in some cases where the inclusions are not numerous or characteristic
tjpzoom picture title

CRENATED RED BLOOD CELLS


Definition: Erythrocytes with crimpsy cytoplasm. This is a typical artefact. They appear in vitro while making a blood film. Occurrence in blood: not present Comment: All erythrocytes, that are shown in the picture, are crenated red blood cells with shrinked cell membrane. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Phase contrast of Dermatophilus congolensis


Branched filaments consisting of parallel rows of cocci
tjpzoom picture title

Aerococcus viridans


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. There is a green zone around the colonies. This 'greening' is caused by the accumulation of hydrogen peroxide converting the haemoglobin to methaemoglobin in the agar. Viridans means green
tjpzoom picture title

Histoplasma capsulatum


Histoplasma capsulatum may lead to formation of visible granulomas, but they are often small, as shown here in the liver. More often, involvement is diffuse, leading only to organomegaly
tjpzoom picture title

BURR-CELLS (ECHINOCYTES)


Definition: Erythrocytes with regular, short spicules of cytoplasm. The cells are usually biconcaved. Occurrence in blood: normally not present Comment: Many echinocytes, among them there are single normal erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

ELLIPTOCYTES (OVALOCYTES)


Definition: Oval or elliptical erythrocytes. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: The arrow points an ovalocyte. Also a single target cell is present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

P. vivax old (T) 100x


P. vivax old
tjpzoom picture title

pheochromocytoma


Microscopically, a pheochromocytoma is composed of large cells that are pink to mauve and arranged in nests with capillaries in between. Remember 10% when you think of a pheochromocytoma: 10% are bilateral, 10% are in children, 10% are malignant.
tjpzoom picture title

Branhamella ovis


Small to medium-sized grey colonies
tjpzoom picture title

Sepedonium 40x


Sepedonium
tjpzoom picture title

ANISOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of microcytes, macrocytes and normocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Considerable anisopoikilocytosis of erythrocytes. Single megalocytes and numerous macrocytes and microcytes. Among poikilocytes schistocytes and ovalocytes are seen. A small lymphocyte enables to compare size of the cell. Staining: MGG Magnification:: x 500
tjpzoom picture title

EOSINOPHILIC PROMYELOCYTES


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue with distinct halo, covered by eosinophilic granules Granularity: very abundant, particularly eosinophilic granules; sometimes azurophilic granules are visible. Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2, sometimes undiscernible Occurrence blood: not present marrow: < 1 % Comment: Eosinophil promyelocyte with numerous eosinophil granules covering cytoplasm. Halo is seen in perinuclear region. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. lymphocyte 4. myeloblast 5. band neutrophil 6. proerythroblast 7. plasmocyte 8. pycnotic normoblast 9. eosinophil myelocyte
tjpzoom picture title

pituitary gland


The normal gross appearance of the pituitary gland removed from the sella turcica is shown here. The larger portion, the anterior pituitary (adenohypophysis), is toward the top. The image at the left shows the superior aspect of the pituitary with the stalk coming from the hypothalamus entering it. The inferior aspect of the pituitary is shown at the right. The posterior pituitary (neurohypophysis) is the smaller portion at the bottom.
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This normal glomerulus is stained with PAS to highlight basement membranes of glomerular capillary loops and tubular epithelium. The capillary loops of this normal glomerulus are well-defined and thin
tjpzoom picture title

"Amorphous" crystals


"Amorphous" crystals appear as aggregates of finely granular material without any defining shape at the light microscopic level. Amorphous urates (Na, K, Mg, or Ca salts) tend to form in acidic urine, and may have a yellow or yellow-brown color. Amorphous phosphates are similar in general appearance, but tend to form in alkaline urine and lack color. Calcium oxalate dihydrate crystals sometimes also can present as "amorphous" when the individual crystals are very small. Examination at higher magnification will reveal the typical "envelope" appearance. Xanthine crystals are usually in the form of "amorphous" crystals. These crystals occur in Dalmations on allopurinol therapy for urate urolithiasis. Generally, no specific clinical interpretation can be made based on the finding of amorphous crystals. Small amorphous crystals can be confused with bacterial cocci in some cases, but can be distinguished by Gram-staining.
tjpzoom picture title

Mallory's hyaline


Mallory's hyaline is seen here, but there are also neutrophils, necrosis of hepatocytes, collagen deposition, and fatty change. These findings are typical for acute alcoholic hepatitis. Such inflammation can occur in a person with a history of alcoholism who goes on a drinking "binge" and consumes large quantities of alcohol over a short time
tjpzoom picture title

A. duodenale mail 4x


A. duodenale mail
tjpzoom picture title

PROMONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: light, grey-blue Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate Nucleoli: hardly visible, medium or large size; brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: Promonocyte in bone marrow. Also numerous other maturating cells of granulopiesis and erythroblasts are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. promyelocyte 2. neutrophil myelocyte 3. neutrophil metamyelocyte 4. band neutrophil 5. eosinophil 6. lymphocyte 7. pycnotic normoblast 8. polychromatic normoblast
tjpzoom picture title

Citrobacter


Medium sized, smooth, grey colonies, which cause no alteration of the blood. General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively and gas is produced. Motile. Mesophile
tjpzoom picture title

Corynebacterium renale


Pleomorphic rods
tjpzoom picture title

Necator female 4x


Necator female 4x
tjpzoom picture title

Plasma cell in peripheral blood


Size of the cell: 15 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep-blue with big perinuclear halo, sometimes single vacuole is present Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 3% Comment: Plasma cell in blood with typical perinuclear halo, which is a sign of cell maturation. Also a neutrophil metamyelocyte is present. Erythrocytes are not suitable for making an assessment. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

normal fetal kidneys


These are grossly normal fetal kidneys. Note the reniform shape and the smooth surfaces on the fetal lobulations
tjpzoom picture title

Trichocephalus female 10x


Trichocephalus female
tjpzoom picture title

microscopic appearance of the "end stage kidney"


The microscopic appearance of the "end stage kidney" is similar regardless of cause, which is why a biopsy in a patient with chronic renal failure yields little useful information. The cortex is fibrotic, the glomeruli are sclerotic, there are scattered chronic inflammatory cell infiltrates, and the arteries are thickened. Tubules are often dilated and filled with pink casts and give an appearance of "thyroidization."
tjpzoom picture title

Normal proliferative endometrium


This is the microscopic appearance of normal proliferative endometrium in the menstrual cycle. The proliferative phase is the variable part of the cycle. In this phase, tubular glands with columnar cells and surrounding dense stroma are proliferating to build up the endometrium following shedding with previous menstruation.
tjpzoom picture title

Phase contrast Campylobacter lari


Very slender, curved rods, which can be S, seagull or spiral shaped. They have a characteristic corkscrew-like darting (to and fro) motility
tjpzoom picture title

Corynebacterium renale


Small to medium sized yellowish colonies General characteristics: Gram-positive, pleomorphic rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively. Non-motile
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue, usually dark Granularity: not present Nucleus' shape: round Type of chromatin: homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, small or medium size, brighter than chromatin, 1 to 2. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: The cell indicated by the arrow is a precursor cell of lymphocytes, photographed within a lymph nodule of the bone marrow. Almost all surrounding cells belong to the lymphopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. neutrophil myelocyte 2. promyelocyte
tjpzoom picture title

PYCNOTIC (LATE) NORMOBLAST


Size of the cell: 8 - 12 mm Shape of the cell: round, often deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: pink or the same as in erythrocytes Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, intense condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence blood: not visible marrow: 5 - 15 % Comment: The arrow points one of five clearly visible eosinophilic erythroblasts Staining: MGG Magnification: x 1000 1.pycnotic normoblast 2.polychromatic normoblast 3.myeloblast 4.promonocyte 5.segmented neutrophil 6.eosinophil 7.band neutrophil 8.neutrophil myelocyte
tjpzoom picture title

recessive polycystic kidney disease


212) The cut surface of kidneys with recessive polycystic kidney disease (RPKD) is shown here. Note that the cysts are not very large grossly
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

خدمات دندانپزشکی, کاندیدا, Aquaspirillum, نانولوله, هماگلوتیناسیون, منوکلونال, آنتی‌اکسیدان‌های, نشاندهنده, پستانک, هموگلوبین, تشخیص‌های, ویروسها, علائم سرطان لوزالعمده, CLIA, مارک, ﻟﯿﭙﻮزوم, GTT, اوگستون, ویروسها, میکروب شناسی, خستگی مزمن, باکتریواستاتیک, وارفارین, نازایی, نانوباکترهای, هموليز, متدولوژي, mutation, سلول‌های B غیرهوچکینی , گلبول‌سفید, هموژن, Fucic, كليه, وزن, اثرات ضدسرطانی, iron/TIBC), پروتوانکوژن, حفظ سلامت دستگاه گوارش و بدن, دانشجویان پزشکی, گونادوتروپین, گويچه, كلم, مگالوبلاست, ALANINE TRANSAMINASE, آپنه‌ی, مدولری, CML, دانشكده جديد داروسازي دانشگاه علوم پزشكي همدان, مولکولی, LDL, آﻧﺘﯽژن, training, نامیرای, تورم پاها , وراثتی, سرطان تخمدان , ساكاريد, Electrophoresis, هموگلوبين, توکسیک, معیارهای مهم ارزیابی یک کیت الایزا, نمک, میکروارگانیسم, كم خوني فقر آهن, بیوشیمی, افزایش تیتر IgM, کروموزوم‌‌‌‌‌‌‌ها, لیکوپن, دوغ و ماست , Triclabendazole,